beijing 1.jpg
1.jpg

Conversation

哇!北京!我们现在在北京了!太好了!
什么?
不能睡觉!我们在北京了!我很高兴!
是的,我们明天在北京工作!
我很饿,你呢?
我也是,吃什么菜好?
我们可以去一个很好的饭店。你说呢?
可以啊,哪个饭店?
北京烤鸭饭店!
好!

 

Donna:
Neil:
Donna:
Neil:
Donna:
Neil:
Donna:

Neil:

Donna:

Neil:

4.jpg
6.jpg

Grammar 

Questions with "ne"
⋯⋯
呢 ?    (:ne)
我很好。你呢?
I’m ok, how about you?

2.jpg

Words

3.jpg
5.jpg
1 北京  copy.jpg