forbidden city 1.jpg
1.jpg

好大的故宫!
我不喜欢这里。
怎么不喜欢呢?
我不喜欢这里。
为什么呀?
因为这里有鬼。
有鬼?
是的,很多人在这里都看见鬼。
啊!天啊!
Donna!那边,快点看!快点去看!
什么?我不想去!
那边有鬼!跑!
快点跑!
哈哈哈哈哈哈。
我不喜欢你!我不认识你!
哈哈哈哈哈哈

Conversation

Neil:
Donna:
Neil:
Donna:
Neil:
Donna:

Neil:

Donna:

Neil:

Donna:Neil:

Donna:Neil:

Donna:Neil:

4.jpg
6.jpg

Grammar 

Using the verb "qu"
+ Place(:qù)
我去学校。
I’m going to school.

3.jpg

Words

2.jpg
5.jpg
7 故宫 copy.jpg