guozilan 1.jpg
3.jpg

国子监里面有很多人!
没错。
外面还有孔子的雕像!
是的。
你看,前面有很多门!
嗯,有很多门。
后面有一个很漂亮的椅子!

Neil.
Donna.
你的嘴……
我的嘴怎么了。
你的嘴里怎么有那么多话呢?
……

Conversation

Neil:
Donna:
Neil:
Donna:
Neil:
Donna:

Neil:

Donna:

Neil:

Donna:Neil:

Donna:Neil:

1.jpg
4.jpg

Grammar 

Expressing existence with "you"
Place +
+ Obj.(:yǒu)
我们学校有很多学生。
There are many students in our school.

6.jpg

Words

2.jpg
5.jpg
4 国子监 copy.jpg