gugon museum 1.jpg
2.jpg

我们在故宫博物院!我很喜欢。
我也是,看这件衣服,很漂亮。
是的。是谁的衣服?
一个姓“王”的小姐。
看她的衣服,这个女人很有钱!
我也这么想。

Neil……
Donna……
我想买点东西,那里有商店。
好的!

Donna:
Neil:
Donna:
Neil:
Donna:

Neil:

Donna:

Neil:

Donna:Neil:

Conversation

3.jpg
5.jpg

Grammar 

Using the verb "xing"
+ Surname(:xìng)
你姓什么?
What’s your surname?

1.jpg

Words

6.jpg
8故宫博物馆 copy.jpg