zhou kou 1.jpg
1.jpg

Conversation

Neil:
Donna:
Neil:
Donna:
Neil:
Donna:

Neil:

Donna:

Neil:

Donna:Neil:

Donna:Neil:

Donna:Neil:

好老这些猴子。
不是猴子,他们是人!
怎么是人呢?看那个鼻子!
是的,和现在的人不一样的。
那两个耳朵!
是的,好大!
看看他的眼睛,是猴子的眼睛!
不是,他的眼睛和我们的一样。
那他的嘴呢?怎么是这样的?
是的,有点大。
是猴子!不是人!
在这里只有一个猴子。
在哪儿?
你!
……

4.jpg
6.jpg

Grammar 

Expressing existence in a place with "zai"
+ Place(:zài)
老师在上海。
The teacher’s in Shanghai.

2.jpg

Words

5.jpg
3.jpg
3周口店 copy.jpg